Mențiuni legale

Toate datele completate de clienţii Roxi sunt stocate și securizate și nu vor fi divulgate unor terțe companii sau persoane.

Preturile afisate pe site contin cota de TVA actualizata in 2017 la 19%.

Societatea noastră nu prelucrează și nu stochează date personale, nefiind autorizată în acest sens de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin completarea datelor personale pe formularele de pe site, sunteți de acord ca aceste date să fie stocate și prelucrate de procesatorul de plăți cu care compania noastră va avea un contract de prestări servicii, respectiv operatorii autorizati de plati online, precum și de a primi în viitor informații despre noi oferte de servicii sau promoții. In acest moment este posibila doar plata ramburs.

www.roxi.ro va stoca datele dumneavoastră de contact, respectiv telefon și adresă de email, cât timp este necesar pentru a le folosi în scopul în care le-ați furnizat.
Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora de către procesatorul de plăți.

Termeni si conditii CONCURS FACEBOOK ORGANIZAT ȊN PERIOADA 26.04.2024– 30.04.2024

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1. Organizatorul Concursului “Cadoul de Paşte” (denumit în continuare „Concursul”) este Start Consulting Marketing SRL, denumit in continuare “Organizator”, cu sediul social în Bucureşti, sector 4, având nr de inregistrare in Registrul Comertului CUI: RO 20025492.
 2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. În ceea ce priveste operatiunile privind colectari și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.
 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, de a opri concursul in orice moment al acestuia si/sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice la momentul intrării lor în vigoare.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

 1. Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online, pe pagina de Facebook a Brandului ROXI INSTRUMENTE DE SCRIS : https://www.facebook.com/RoxiOficial
 2. Concursul va începe pe data de 26.04.2024, ora postãrii și va dura până pe 30.04.2024, ora 18:00, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).
 2. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajati ai companiilor colaboratoare.
 3. Concursul este adresat doar persoanelor cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.
 4. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.
 5. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa detina cont public pe www.facebook.com.

SECŢIUNEA 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:
 2. Online, pe link-ul publicat de Organizator in ziua inceperii concursului  pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/RoxiOficial
 3. în urma unei solicitări scrise, trimisa Organizatorului pe pagina desfasurarii concursului, menționata la Secțiunea 2 de mai sus.
 4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.
 5. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.
 6. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.
 7. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă a regulilor.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

 1. Mecanismul concursului este:
 2. a) urmareste (Follow) pagina de Facebook https://www.facebook.com/RoxiOficial
 3. b) eticheteaza un prieten pasionat de instrumente de scris
 4. Optional poti da share la tine la story.

Persoanele pe care le etichetezi trebuie sa detina conturi active de Facebook, sa nu fie branduri, conturi false sau persoane publice. Se va considera un singur drept de participare in cazul comentariilor multiple.

 1. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate fara ca Participantul sa fie anuntat in mod special
 2. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.
 3. Castigatorii vor fi alesi prin extragere aleatorie electronica in termen de 24 de ore de la incheierea concursului si anuntati in postare pe pagina de Facebook a brandului Roxi mentionata la sectiunea 2.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE

 1. Ȋn cadrul acestui Concurs este acordat, prin intremediul unui program informatic de tip random, un premiu constand intr-un stilou model Robot sau Unicorn, la alegerea castigãtorului + gravare in limita a 21 de caractere + impachetare premium + transport national.

Valoarea toatala a premiilor: 303 RON.

 1. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (cost date mobile consumate in vederea inscrierii sau a vizualizarii Concursului etc.). Cheltuielile mai sus mentionate nu sunt si nici nu vor putea fi considerate “cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.
 3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.
 4. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maximum 24 de ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

SECŢIUNEA 7. TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 1. Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura de catre Organizator si inregistrata.
 2. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.
 3. Pentru castigarea premiului va fi extras un câştigător şi câte 3 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate de Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

 1. Anunțarea câștigătorilor

1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face in termen de 24 de ore de la terminarea concursului.

1.2. Ȋn cazul în care premiile Concursului se supun impozitării, potrivit regimului fiscal aplicabil la momentul acordării premiului, atunci se va solicita câştigătorului/ câştigatorilor şi codul numeric personal, doar pentru scopul indeplinirii formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

1.3. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

1.4. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

 1. Acordarea premiilor

2.1. Premiile vor fi expediate prin curier, la adresa de resedinta furnizata de castigator prin mesaj privat catre roxi@roxi.ro, sau  pe pagina mentionata la sectiunea 2, dupa anuntarea castigatorului pe pagina de Facebook a brandului Roxi si printr-un mesaj privat.

2.2. Participantul la Concurs, desemnat câştigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

SECȚIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

1.Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

2.De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

SECŢIUNEA 10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor caștiga, numele, adresa de email, numarul de telefon si adresa de resedinta vor fi oferite Organizatorului, in vederea livrarii premiului, cu stergerea lor de catre acesta dupa livrarea premiului.
 2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.
 3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:
 4. a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;
 5. b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 6. c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
 7. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 8. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

SECŢIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

 

Închide
Coș (0)

Niciun produs în coș. Niciun produs în coș.